Zamknij

Wprowadzenie do makroekonomii

Wprowadzenie do makroekonomii

Wykład 1 Wprowadzenie do makroekonomii + dochód narodowy
oraz przedstawiają istotę podziału dochodu narodowego między poszczególne sektory gospodarcze. Rozdział drugi został poświęcony analizie determinantów wielkości dochodu narodowego rozpatrywanej w perspektywie krótkookresowej. Ćwiczenia zamieszczone w tym rozdziale dotyczą kształtowania się popytu zagregowanego i warunków krótkookresowej równowagi na rynku dóbr i usług wytwarzanych przez gospodarkę oraz efektów mnożnikowych wywołanych zmianami wielkości składowych zagregowanego popytu globalnego. W ćwiczeniach rozdziału trzeciego uwypuklono rolę państwa w gospodarce, skupiając się na zagadnieniu wydatków i dochodów niezbędnych do realizacji jego funkcji gospodarczych. Wiele uwagi poświęcono też warunkom i czynnikom wpływającym na wielkość budżetu państwa, a także procedurom jego uchwalania oraz interpretacji deficytu i nadwyżki budżetowej. W rozdziale czwartym omówiono problematykę pieniądza, w tym jego funkcje i znaczene w gospodarce oraz mechanizm jego kreacji. Wiele uwagi poświęcono także równowadze na rynku pieniądza, w tym determinantom popytu na pieniądz oraz konsekwencjom działań podejmowanych przez bank centralnyw zakresie kontroli podaży pieniądza. W rozdziale piątym tematem ćwiczeń jest polityka fiskalna i pieniężna w gospodarce zamkniętej i otwartej. Ćwiczenia tego rozdziału mają na celu ocenić efektywność działań rządu w zakresie obydwu polityk z wykorzystaniem modelu IS-LM. Dodatkowo czytelnik znajdzie tu zadania rachunkowe dotyczące przeliczania kursów walutowych, a także szacowania poziomu bilansu płatniczego w gospodarce otwartej. Rozdział szósty poświęcono problemom pojawiającym się na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia. Ćwiczenia tam zamieszczone polegają przede wszystkim na określaniu poziomu stopy bezrobocia, wielkości zasobu siły roboczej, popytu i podaży pracy, a także utrwalają wiadomości na temat rodzajów bezrobocia oraz analizują sytuację na polskim rynku pracy. W rozdziale siódmym podjęto próbę praktycznej analizy i interpretacji zjawiska inflacji. Ćwiczenia polegają głównie na pomiarze tempa wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce za pomocą podstawowych wskaźników, a także na ilościowym i jakościowym oszacowaniu strat związanych z obniżeniem realnej wartości pieniądza. Struktura każdego rozdziału jest identyczna i składa się z pięciu jednakowo zatytułowanych podpunktów. Nie jest to podział przypadkowy. W zamyśle autorek poszczególne części rozdziału powinny służyć odmiennym celom: jedne – powtórzeniu i utrwaleniu materiału, drugie – praktycznemu zastosowaniu wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach problemowych, inne – ewaluacji postępów w nauce. Pierwsza część obejmuje definicje, które służyć mają wskazaniu najistotniejszych terminów makroekonomicznych, przypomnieniu wiedzy z wykładów oraz Przedmowa 9 ustaleniu „bazy pojęciowej”, na której opierać się będą głównie zadania i pytania sprawdzające (podręczny słownik terminologii). Kolejność zamieszczania definicji w części pierwszej jest nieprzypadkowa. Pojęcia celowo zostały powiązane w grupy tematyczne. Każda z grup zaczyna się od najbardziej ogólnej definicji, a następnie wyjaśniane są jej składowe. Autorki uznały, że taki sposób prezentowania tematu rozdziału buduje mapę skojarzeń pojęciowych, co sprzyja utrwalaniu wiadomości. Podczas tworzenia definicji autorki korzystały z literatury zamieszczonej w bibliografii, celowo jednak nie zastosowały odnośników do właściwych tekstów źródłowych, by opracowanie nie straciło na klarowności. Część druga składa się z dwudziestu pytań typu prawda/faisz przeznaczonych do samodzielnej pracy w domu lub na zajęciach. Ćwiczenia te polegają na określeniu prawdziwości lub fałszywości podanych stwierdzeń i mają na celu ocenę znajomości podstawowych pojęć, szybkości kojarzenia faktów i zależności gospodarczych, a także ocenę stopnia zrozumienia problemów makroekonomicznych. Podczas zajęć prowadzący może wspomagać studentów w trakcie rozwiązywania ćwiczeń oraz korygować udzielane odpowiedzi. Aby ułatwić studentowi samodzielną pracę, na końcu skryptu zamieszczono prawidłowe rozwiązania, pozwalające na weryfikację odpowiedzi. Pytania zostały ponumerowane i poprzedzone literą P i F, by student mógł zakreślić właściwą odpowiedź. Zadania zaproponowane w skrypcie mają na celu odniesienie teorii do praktyki gospodarczej przez wskazanie i wykorzystanie narzędzi analizy makroekonomicznej. Dodatkowo dzięki rozwiązywaniu tego typu ćwiczeń studenci mogą zweryfikować empirycznie podstawowe prawa rządzące gospodarką, a także ocenić skuteczność polityki ekonomicznej prowadzonej przez rząd. W celu poprawy efektywności procesu nauczania oraz urozmaicenia formuły zajęć, zadania zamieszczone w opracowaniu przyjmują różnorodne formy. W każdym z rozdziałów znajdują się m.in. zadania rachunkowe, graficzne oraz opisowe. Strony, na których zamieszczono zadania są perforowane. Dzięki takiemu zabiegowi prowadzący ćwiczenia mają możliwość wykorzystania zadań do cząstkowych sprawdzianów wiadomości. Skrypt może służyć studentom również jako zeszyt ćwiczeń; dane, obliczenia i odpowiedzi można zapisywać bezpośrednio na kartach skryptu, we wskazanych miejscach. Autorki zadbały o instruktywne sformułowania poleceń, wskazując w każdym z nich cel danego ćwiczenia, sposób wykonywania obliczeń, zamieszczania odpowiedzi oraz wskazówki i źródła, z których student może skorzystać w trakcie rozwiązywania zadań. Jednocześnie autorki sugerują, by studenci rozwiązywali zadania na zajęciach -indywidualnie lub w grupach. Kolejna część każdego rozdziału to pytania do dyskusji. Mają one formę pytań otwartych, czasem o kontrowersyjnym charakterze. Autorki liczą, że tematyka i aktualność poruszanych kwestii pobudzi wyobraźnię i stanie się przyczynkiem do wymiany poglądów w formie dydkusji moderowanej przez prowadzącego zajęcia. Problematykę pytań do dyskusji można rozwinąć w formie pisemnej, przykładowo 10 Podstawy makroekonomii. Ćwiczenia referatów poleconych do napisania studentom (jako jeden z warunków otrzymania zaliczenia ćwiczeń bądź też sposób na uzyskanie wyższej oceny końcowej). Ostatnia część każdego rozdziału zawiera pytania sprawdzające. Jest to najpopularniejszy sposób kontrolowania stopnia opanowania zaleconego materiału, wykorzystywany na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od nauczania początkowego, na studiach wyższych skończywszy. Mogą być one pomocne dla studentów pierwszych lat studiów, którym taka formuła ćwiczeń jest znana ze szkoły średniej. Ponieważ znaczna część literatury makroekonomicznej bazuje na skrótach pochodzących z języka angielskiego, skrypt został dodatkowo uzupełniony o słownik angielskich skrótów najistotniejszych terminów wykorzystywanych w teorii i praktyce makroekonomicznej. Dzięki temu student ma możliwość szybkiego sprawdzenia znaczenia danego symbolu, bez konieczności szukania wyjaśnienia w tekście źródłowym. Opracowanie zawiera także krzyżówki, które mają na celu sprawdzenie -w swobodnej formie – poziomu wiedzy studentów. Wśród zadań makroekonomii upatruje się poznanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, dzięki czemu możliwe staje się analizowanie i wpływanie na procesy gospodarek państwowych. Autorki wyrażają nadzieję, że ich skrypt pozwoli studentom uzyskać zaliczenia i zrozumieć charakter zjawisk gospodarczych, a także kompetentnie i świadomie dokonać oceny polityki makroekonomicznej dowolnego państwa. Autorki pragną serdecznie podziękować obu recenzsposób kontrolowania stopnia opanowania zaleconego materiału, wykorzystywany na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od nauczania początkowego, na studiach wyższych skończywszy. Mogą być one pomocne dla studentów pierwszych lat studiów, którym taka formuła ćwiczeń jest znana ze szkoły średniej. Ponieważ znaczna część literatury makroekonomicznej bazuje na skrótach pochodzących z języka angielskiego, skrypt został dodatkowo uzupełniony o słownik angielskich skrótów najistotniejszych terminów wykorzystywanych w teorii i praktyce makroekonomicznej. Dzięki temu student ma możliwość szybkiego sprawdzenia znaczenia danego symbolu, bez konieczności szukania wyjaśnienia w tekście źródłowym. Opracowanie zawiera także krzyżówki, które mają na celu sprawdzenie -w swobodnej formie – poziomu wiedzy studentów. Wśród zadań makroekonomii upatruje się poznanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, dzięki czemu możliwe staje się analizowanie i wpływanie na procesy gospodarek państwowych. Autorki wyrażają nadzieję, że ich skrypt pozwoli studentom uzyskać zaliczenia i zrozumieć charakter zjawisk gospodarczych, a także kompetentnie i świadomie dokonać oceny polityki makroekonomicznej dowolnego państwa. Autorki pragną serdecznie podziękować obu recenzsposób kontrolowania stopnia opanowania zaleconego materiału, wykorzystywany na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od nauczania początkowego, na studiach wyższych skończywszy. Mogą być one pomocne dla studentów pierwszych lat studiów, którym taka formuła ćwiczeń jest znana ze szkoły średniej. Ponieważ znaczna część literatury makroekonomicznej bazuje na skrótach pochodzących z języka angielskiego, skrypt został dodatkowo uzupełniony o słownik angielskich skrótów najistotniejszych terminów wykorzystywanych w teorii i praktyce makroekonomicznej. Dzięki temu student ma możliwość szybkiego sprawdzenia znaczenia danego symbolu, bez konieczności szukania wyjaśnienia w tekście źródłowym. Opracowanie zawiera także krzyżówki, które mają na celu sprawdzenie -w swobodnej formie – poziomu wiedzy studentów. Wśród zadań makroekonomii upatruje się poznanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, dzięki czemu możliwe staje się analizowanie i wpływanie na procesy gospodarek państwowych. Autorki wyrażają nadzieję, że ich skrypt pozwoli studentom uzyskać zaliczenia i zrozumieć charakter zjawisk gospodarczych, a także kompetentnie i świadomie dokonać oceny polityki makroekonomicznej dowolnego państwa. Autorki pragną serdecznie podziękować obu recenzsposób kontrolowania stopnia opanowania zaleconego materiału, wykorzystywany na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od nauczania początkowego, na studiach wyższych skończywszy. Mogą być one pomocne dla studentów pierwszych lat studiów, którym taka formuła ćwiczeń jest znana ze szkoły średniej. Ponieważ znaczna część literatury makroekonomicznej bazuje na skrótach pochodzących z języka angielskiego, skrypt został dodatkowo uzupełniony o słownik angielskich skrótów najistotniejszych terminów wykorzystywanych w teorii i praktyce makroekonomicznej. Dzięki temu student ma możliwość szybkiego sprawdzenia znaczenia danego symbolu, bez konieczności szukania wyjaśnienia w tekście źródłowym. Opracowanie zawiera także krzyżówki, które mają na celu sprawdzenie -w swobodnej formie – poziomu wiedzy studentów. Wśród zadań makroekonomii upatruje się poznanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, dzięki czemu możliwe staje się analizowanie i wpływanie na procesy gospodarek państwowych. Autorki wyrażają nadzieję, że ich skrypt pozwoli studentom uzyskać zaliczenia i zrozumieć charakter zjawisk gospodarczych, a także kompetentnie i świadomie dokonać oceny polityki makroekonomicznej dowolnego państwa. Autorki pragną serdecznie podziękować obu recenzsposób kontrolowania stopnia opanowania zaleconego materiału, wykorzystywany na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od nauczania początkowego, na studiach wyższych skończywszy. Mogą być one pomocne dla studentów pierwszych lat studiów, którym taka formuła ćwiczeń jest znana ze szkoły średniej. Ponieważ znaczna część literatury makroekonomicznej bazuje na skrótach pochodzących z języka angielskiego, skrypt został dodatkowo uzupełniony o słownik angielskich skrótów najistotniejszych terminów wykorzystywanych w teorii i praktyce makroekonomicznej. Dzięki temu student ma możliwość szybkiego sprawdzenia znaczenia danego symbolu, bez konieczności szukania wyjaśnienia w tekście źródłowym. Opracowanie zawiera także krzyżówki, które mają na celu sprawdzenie -w swobodnej formie – poziomu wiedzy studentów. Wśród zadań makroekonomii upatruje się poznanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, dzięki czemu możliwe staje się analizowanie i wpływanie na procesy gospodarek państwowych. Autorki wyrażają nadzieję, że ich skrypt pozwoli studentom uzyskać zaliczenia i zrozumieć charakter zjawisk gospodarczych, a także kompetentnie i świadomie dokonać oceny polityki makroekonomicznej dowolnego państwa. Autorki pragną serdecznie podziękować obu recenzsposób kontrolowania stopnia opanowania zaleconego materiału, wykorzystywany na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od nauczania początkowego, na studiach wyższych skończywszy. Mogą być one pomocne dla studentów pierwszych lat studiów, którym taka formuła ćwiczeń jest znana ze szkoły średniej. Ponieważ znaczna część literatury makroekonomicznej bazuje na skrótach pochodzących z języka angielskiego, skrypt został dodatkowo uzupełniony o słownik angielskich skrótów najistotniejszych terminów wykorzystywanych w teorii i praktyce makroekonomicznej. Dzięki temu student ma możliwość szybkiego sprawdzenia znaczenia danego symbolu, bez konieczności szukania wyjaśnienia w tekście źródłowym. Opracowanie zawiera także krzyżówki, które mają na celu sprawdzenie -w swobodnej formie – poziomu wiedzy studentów. Wśród zadań makroekonomii upatruje się poznanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, dzięki czemu możliwe staje się analizowanie i wpływanie na procesy gospodarek państwowych. Autorki wyrażają nadzieję, że ich skrypt pozwoli studentom uzyskać zaliczenia i zrozumieć charakter zjawisk gospodarczych, a także kompetentnie i świadomie dokonać oceny polityki makroekonomicznej dowolnego państwa. Autorki pragną serdecznie podziękować obu recenzsposób kontrolowania stopnia opanowania zaleconego materiału, wykorzystywany na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od nauczania początkowego, na studiach wyższych skończywszy. Mogą być one pomocne dla studentów pierwszych lat studiów, którym taka formuła ćwiczeń jest znana ze szkoły średniej. Ponieważ znaczna część literatury makroekonomicznej bazuje na skrótach pochodzących z języka angielskiego, skrypt został dodatkowo uzupełniony o słownik angielskich skrótów najistotniejszych terminów wykorzystywanych w teorii i praktyce makroekonomicznej. Dzięki temu student ma możliwość szybkiego sprawdzenia znaczenia danego symbolu, bez konieczności szukania wyjaśnienia w tekście źródłowym. Opracowanie zawiera także krzyżówki, które mają na celu sprawdzenie -w swobodnej formie – poziomu wiedzy studentów. Wśród zadań makroekonomii upatruje się poznanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, dzięki czemu możliwe staje się analizowanie i wpływanie na procesy gospodarek państwowych. Autorki wyrażają nadzieję, że ich skrypt pozwoli studentom uzyskać zaliczenia i zrozumieć charakter zjawisk gospodarczych, a także kompetentnie i świadomie dokonać oceny polityki makroekonomicznej dowolnego państwa. Autorki pragną serdecznie podziękować obu recenzsposób kontrolowania stopnia opanowania zaleconego materiału, wykorzystywany na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od nauczania początkowego, na studiach wyższych skończywszy. Mogą być one pomocne dla studentów pierwszych lat studiów, którym taka formuła ćwiczeń jest znana ze szkoły średniej. Ponieważ znaczna część literatury makroekonomicznej bazuje na skrótach pochodzących z języka angielskiego, skrypt został dodatkowo uzupełniony o słownik angielskich skrótów najistotniejszych terminów wykorzystywanych w teorii i praktyce makroekonomicznej. Dzięki temu student ma możliwość szybkiego sprawdzenia znaczenia danego symbolu, bez konieczności szukania wyjaśnienia w tekście źródłowym. Opracowanie zawiera także krzyżówki, które mają na celu sprawdzenie -w swobodnej formie – poziomu wiedzy studentów. Wśród zadań makroekonomii upatruje się poznanie, opisywanie, wyjaśnianie i przewidywanie prawidłowości w występowaniu zjawisk i procesów gospodarczych, dzięki czemu możliwe staje się analizowanie i wpływanie na procesy gospodarek państwowych. Autorki wyrażają nadzieję, że ich skrypt pozwoli studentom uzyskać zaliczenia i zrozumieć charakter zjawisk gospodarczych, a także kompetentnie i świadomie dokonać oceny polityki makroekonomicznej dowolnego państwa. Autorki pragną serdecznie podziękować obu recenz

Autor Dziekanat

© 2019 - 2023 Warszawska Szkoła Zarządzania