Zamknij

Przedsiębiorczość

  1. Wymień i opisz podstawowe funkcje i typy kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Podstawowe funkcje organizacyjne przedsiębiorstwa to: planowanie, organizowanie, kierowanie, koordynowanie, decydowanie i kontrolowanie. 

– Planowanie jest kluczowym elementem w procesie zarządzania i polega na tworzeniu celów i strategii, które pomogą przedsiębiorstwu osiągnąć swoje cele. 

– Organizowanie polega na tworzeniu struktury i procedur, które umożliwią przedsiębiorstwu osiągnięcie celów określonych w planie. 

-Kierowanie polega na stymulowaniu i motywowaniu zespołu, aby osiągnąć określone cele. 

-Koordynowanie polega na zapewnieniu, aby wszystkie działania w przedsiębiorstwie były wzajemnie powiązane i wykonywane w odpowiednim czasie. 

-Decydowanie polega na dokonywaniu trudnych wyborów i podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa. 

-Kontrolowanie polega na monitorowaniu wyników działań, aby upewnić się,
że przedsiębiorstwo osiąga swoje cele.

Kultura organizacyjna to zbiór zasad, wartości i zwyczajów, jakie stanowią o tożsamości organizacji i jej wspólnych celów. Kultura organizacyjna wpływa na to, w jaki sposób pracownicy postępują, jakiego typu działania podejmują i jakiego rodzaju rezultaty osiągają.

Wyróżniany trzy podstawowe typy kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa: kultura przymusu, utylitarna i normatywna. 

 – Kultura przymusu obejmuje  aspekty takie jak: wymagania, które powinny być spełnione w miejscu pracy, oczekiwania wobec pracowników, strukturę hierarchii, system wynagrodzeń, a także sposoby motywowania do wykonywania obowiązków. Kultura przymusu przedsiębiorstwa wpływa na wszystkie aspekty działania organizacji, w tym na zaangażowanie pracowników i ich zadowolenie z pracy. Kultura ta zazwyczaj zakłada, że pracownicy muszą być skupieni na osiąganiu celów firmy, zarabianiu pieniędzy i zadowoleniu klientów. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania określonych procedur i wymagań. Wiele przedsiębiorstw korzysta także z systemów nagród i kar, aby wzmocnić poczucie przymusu
i zachęcić pracowników do wykonywania swoich obowiązków.

Kultura utylitarna przedsiębiorstwa skupia się na wykorzystaniu zasobów firmy w sposób efektywny, aby osiągnąć największą wydajność. Oznacza to, że cele przedsiębiorstwa
są zawsze pierwszym priorytetem, a wszelkie działania są skoncentrowane na uzyskaniu jak najlepszych wyników. Przedsiębiorstwo skupia się na wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów i narzędzi do maksymalizacji wyników. Pracownicy są zachęcani do wykorzystywania wszystkich dostępnych możliwości w celu zwiększenia produktywności
i wydajności. Dodatkowo, pracownicy są zobowiązani do przestrzegania określonych standardów, aby zapewnić jak najlepsze wykonanie zadań.

Kultura normatywna przedsiębiorstwa to określone zasady i wartości, które określają sposób, w jaki pracownicy wchodzą w interakcje ze sobą i z klientami. Dotyczy to również tego, jak pracownicy postrzegają i odnoszą się do przedsiębiorstwa, w którym pracują. Reguły te mogą być formalnie zdefiniowane w polityce firmy lub ustalone na podstawie doświadczenia i ogólnych zasad. Kultura normatywna przedsiębiorstwa jest ważna dla zachowania porządku i zapewnienia środowiska pracy, w którym pracownicy czują się bezpiecznie i szanowani. Powinna uwzględniać wszelkie oczekiwania pracowników, takie jak przestrzeganie godzin pracy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zapewnianie odpowiedniego wynagrodzenia. Kultura normatywna powinna również uwzględniać potencjalne ryzyka dla firmy, takie jak kradzież czy ujawnienie informacji poufnych. Kultura normatywna przedsiębiorstwa jest ważnym czynnikiem wspierającym sukces firmy. Dobrze ustalona kultura może pomóc w budowaniu zaangażowania i przywiązania pracowników do firmy, a także wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

2.   Na czym polega optymalna strategia negocjacji z inwestorem.

Optymalna strategia negocjacji z inwestorem to przede wszystkim: sprzedanie siebie, swoich umiejętności, zdolności, pomysłów, swojej wiedzy i doświadczenia. Przed rozpoczęciem negocjacji ważne jest, aby dobrze przygotować się do spotkania. 

-Przeanalizować propozycję inwestora i ustalić swoje cele i priorytety. Sporządzić listę swoich oczekiwań i dokładnie określ zakres szczegółów, które są kluczowe. 

–Należy określić jasne zasady negocjacji, w tym język, w którym będą prowadzone negocjacje, terminy, które będą musiały być przestrzegane, i inne kwestie. 

–Przed rozpoczęciem negocjacji ważne jest, aby w pełni zrozumieć i przeanalizować propozycję inwestora. Zidentyfikować mocne i słabe strony propozycji, a także potencjalne ryzyka związane z jej zaakceptowaniem. 

-Przygotować szczegółowe argumenty, które przemawiają za twoją pozycją. Wyjaśnić inwestorowi, dlaczego twoja propozycja jest lepsza od jego. 

– Kiedy po obu stronach pojawi się pełne zrozumienie,  należy przedstawić swoje stanowisko, aby inwestor mógł je w pełni zrozumieć. 

-Ustalić wspólne cele i poziomy ustępstw, które możesz zaakceptować.   

– Po zakończeniu negocjacji i ustaleniu warunków współpracy należy podpisać umowę, która będzie potwierdzała ustalenia obu stron.

Autor Dziekanat

© 2019 - 2023 Warszawska Szkoła Zarządzania