Zamknij

Zarządzanie Innowacjami

  1. Na czym polega dualizm komercjalizacji marki przedsiębiorstwa?

Procesowi spieniężania marki towarzyszy dualizm jej komercjalizacji. Rozróżniamy zatem komercjalizację bezpośrednią i pośrednią marki. Dualizm komercjalizacji marki polega na miarodajnej (wiarygodnej) i obiektywnej wycenie Portfela IP. W przypadku komercjalizacji bezpośredniej dochodzi do obrotu bezpośredniego marki, transferu własności Portfela IP marki.

  1. Na czym polega skuteczna ochrona „know-how”?

Pojęcie „know-how” nie jest ściśle zdefiniowane w polskim prawie. Wzmiankę o nim znajdziemy w przepisach podatkowych, zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Know-how” określone jest jako całość informacji związana ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

W skrócie „know-how” oznacza wiedzę techniczną i pozatechniczną (handlową, administracyjną, organizacyjną, finansową), przydatną do wykonywania konkretnego rodzaju działalności gospodarczej. Można je określić jako całokształt doświadczeń, praktyk i procedur, jakie przedsiębiorca zdobył w trakcie prowadzenia działalności. Istotną cechą know-how jest to, że wpływa ono na sposób wykonywania usługi lub produkcji towaru, odróżniając je od towarów i usług konkurencyjnych firm.
By móc skutecznie chronić „know-how”, konieczna jest identyfikacja informacji i wiedzy, które powinny podlegać ochronie, a następnie systematyczne aktualizowanie tak przygotowanego spisu. Skuteczna ochrona know-how wymaga ponadto wdrażania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i procedur służących zachowaniu know-how przedsiębiorcy w tajemnicy. Podstawowym narzędziem ochrony know-how oraz tajemnicy handlowej są odpowiednie klauzule i umowy o zachowaniu poufności oraz umowy o zakazie konkurencji.

Autor Dziekanat

© 2019 - 2023 Warszawska Szkoła Zarządzania