Zamknij

Zarządzanie innowacjami

1.Wymień kilka sposobów oceny potencjału komercyjnego projektu. 

Ułatwieniem do właściwego zdefiniowania rynku docelowego jest zarządzanie firmą w jej każdym obszarze. Daje do możliwość wyboru odpowiednich kanałów sprzedaży dóbr i usług, określa najbardziej efektywną formę komunikacji i promocji, pozwala na optymalizację kosztów prowadzenia biznesu. 

Poznanie czynników ekonomicznych, społecznych, demograficznych i innych pozwala
na utworzenie jasnego obrazu potencjalnego popytu na dobra i usługi w ofercie. Firma zna zapotrzebowanie swoich klientów, zna swój produkt, a co za tym idzie nie jest narażona
na niepowodzenie sprzedażowe i starty finansowe. Znając swój rynek docelowy mamy możliwość tworzyć dobra odpowiadające potrzebom konsumentów. 

Segment rynku docelowego – określenie rynku docelowego to proces opierający się
na analizie segmentów rynku. Te segmenty ocenia się na podstawie kilku kryteriów:

– liczba konkurentów 

– tendencja rozwojowa 

– wielkość segmentu 

– wrażliwość na oceny . 

Rynek docelowy można podzielić uwzględniając:

– wybór kilku segmentów rynku 

– specjalizację rynkową 

– obecność we wszystkich segmentach rynku

Warto zdefiniować rynek na samym początku  prowadzenia działalności. Jego znajomość
to klucz do dobrego prowadzenia działalności. 

2.Jaki jest cel wyceny aktywów projektu innowacyjnego? 

Cel wyceny: 

– kwestie sporne rozstrzygane przed sądem 

– oszacowanie wartości przed przejęciem 

– określenie ceny dla celów rachunkowości finansowej 

– prezentacja dla celów audytowych lub controllingu 

Metody wyceny projektów innowacyjnych: 

W literaturze jest wiele opisanych metod wyceny reprezentujących trzy podstawowe podejścia: 

– podejście kosztowe 

– podejście rynkowe

– podejście dochodowe 

W podejściu kosztowym aktywa technologiczne wyceniane są metodą kosztu historycznego, kosztu zastąpienia lub kosztu reprodukcji. Ta metoda polega na określeniu wartości wycenionych aktywów według rzeczywistej zapłaconej kwoty lub kosztu wytworzenia. Koszt zastąpienia oznacza  określenie wszystkich niezbędnych kosztów do uzyskania składnia innowacyjnego. Koszt reprodukcji wiąże się z wartością odtworzoną czyli wartością nakładów do gromadzenia istniejących technologii. 

Istota podejścia rynkowego sprowadza się do szacowania wartości wycenianego rozwiązania produktowo – technologicznego na podstawie wartości oraz cen przedmiotów transakcji, wskazujących podobieństwo i analogie do wycenianego rozwiązania.

Metody dochodowe prowadzą do określenia strumieni pieniężnych, generowanych przez wyceniane rozwiązanie produktowo – technologiczne. Reprezentatywna jest tutaj metoda wartości bieżącej lub zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF  

Autor Dziekanat

© 2019 - 2023 Warszawska Szkoła Zarządzania