Zamknij

Polityka Gospodarcza

1. Funkcje państwa w gospodarce oraz podmioty polityki gospodarczej.

Funkcje państwa:

 1. Funkcja regulacji rynku – państwo może wprowadzać regulacje, które mają na celu uchronienie konsumentów przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami handlowymi, a także zapewnienie równowagi na rynku poprzez uregulowanie konkurencji.
 2. Funkcja ingerencji w infrastrukturę – państwo inwestuje w rozwój infrastruktury, takiej jak drogi, mosty, koleje i porty, co umożliwia rozwijanie gospodarki i ułatwia dostęp do towarów i usług.
 3. Funkcja kontroli stabilności finansowej – państwo może kontrolować stabilność finansową poprzez wprowadzanie polityki fiskalnej i monetarnej oraz regulowanie sektora bankowego.
 4. Funkcja interwencji w sytuacjach kryzysowych – państwo może interweniować w sytuacjach kryzysowych, takich jak recesja gospodarcza, aby pomóc w utrzymaniu stabilności i zapewnieniu ciągłości działania gospodarki.
 5. Funkcja ochrony zasobów naturalnych – państwo może regulować wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak surowce mineralne i energia, aby zapewnić ich trwałe wykorzystanie i ochronę środowiska.
 6. Funkcja inwestowania w badania i rozwój – państwo może inwestować w badania i rozwój, aby wspierać rozwijanie nowych technologii i umożliwić dalszy rozwój gospodarki.

Podmioty polityki gospodarczej:

 1. Rząd – to główny podmiot polityki gospodarczej odpowiadający za jej kształtowanie. Ma możliwość wprowadzania nowych regulacji, podejmowania decyzji dotyczących finansów państwa i funkcjonowania gospodarki. 
 2. Bank centralny – odpowiada za kontrolowanie podaży pieniądza i stabilności finansowej danego kraju. Może on wprowadzać zmiany w polityce monetarnej aby regulować tempo wzrostu gospodarczego i inflację.
 3. Organizacje międzynarodowe – wpływają na politykę gospodarczą kraju poprzez swoje zasady i wytyczne dotyczące handlu i stabilności finansowej.
 4. Sektor prywatny – korporacje i przedsiębiorstwa odgrywające ważną rolę w kształtowaniu polityki gospodarczej poprzez swoje inwestycje, działalność i zatrudnianie ludności danego państwa.
 5. Organizacje związkowe – mają funkcje reprezentacyjną, skupiają się na interesach pracowników i negocjacjach z rządem w sprawie płac i warunków pracy.
 1. Instytucje finansowe (banki, fundusze inwestycyjne) – są ważne dla funkcjonowania gospodarki, ponieważ zapewniają finansowanie dla podmiotów gospodarki.

2. Przedstaw narzędzia polityki gospodarczej – neoklasyczne i keynesowskie.

Narzędzia polityki gospodarczej – neoklasyczne

Stosuje się je przede wszystkim w celu umożliwienia rynkowi samoregulacji i zwiększenia efektywności gospodarczej. Są nimi:

 • Deregulacja – rząd może zmniejszać oddziaływanie państwa na rynek, aby zwiększyć poprawić efektywność gospodarczą.
 • Konkurencyjność – rząd może wprowadzać reformy strukturalne, takie jak liberalizacja handlu i usług, aby zwiększyć konkurencyjność gospodarki.
 • Nakłady w produkcji – stworzenie przez rząd sprzyjających warunków dla przedsiębiorców takich jak: dostępność energii i surowców w dobrej cenie może zachęcić wiele podmiotów do inwestycji.
 • Stabilizacja cen – bank centralny może stosować politykę pieniężną nastawioną na kontrole inflacji i regulacje cen.

Narzędzia polityki gospodarczej –  keynesowskie:

Stosują je rządy, aby wprowadzić w życie teorię ekonomiczną Johna Maynarda Keynesa. Są nimi:

 • Polityka fiskalna – jest stosowana aby zwiększać lub zmniejszać wydatki i dochody państwa, co wpływa na poziom wzrostu gospodarczego.
 • Inwestycje publiczne – zwiększanie wydatków na nie może pobudzić popyt i stymulować wzrost gospodarczy.
 • Stopy procentowe – manipulacja nimi może wpłynąć na poziom inwestycji i konsumpcji w gospodarce.
 • Emisja pieniądza – bank centralny jest w stanie zwiększyć ilość pieniądza w obiegu i tym samym stymulować wzrost gospodarczy.
 • Regulacje rynkowe – są stosowane w celu ograniczenia monopolizacji i nieuczciwych praktyki rynkowych. Poprawia to jakość funkcjonowania gospodarki.

3. Główne elementy i zasady polityki budżetowej.

Zasady polityki budżetowej:

 1. Zasada jedności – informuje, że wszystkie wydatki i dochody powinny być przedstawione w jednym zestawieniu, którym jest budżet państwowy.
 2. Zasada roczności – ustala, że budżet państwowy powinien być  ustalany na jeden rok (niekoniecznie kalendarzowy).
 3. Zasada powszechności – komunikuje, że prawidłowy budżet państwa powinien określać wszystkie dochody i wydatki państwa ujmowane w pełnych kwotach. Nie powinno się łączyć konkretnych dochodów z określonymi wydatkami.
 4. Zasada równowagi – ustala by budżet państwa nie był uchwalany ogólnie, lecz ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków.
 5. Zasada jawności i przejrzystości – informuje, aby budżet państwa był przedstawiany zarówno rządowi, jak i społeczeństwu danego państwa jawnie i przejrzyście, bez zatajania szczegółów na temat dochodów i wydatków państwa.

Elementy polityki budżetowej:

 • Podatki – to obowiązkowe opłaty pieniężne pobierane przez rząd od osób fizycznych i przedsiębiorstw w celu finansowania działalności państwa i realizacji jego celów. Wysokość oraz obowiązek opłacania podatków regulują ustawy podatkowe, które są kontrolowane przez urzędy skarbowe.
 • Transfery – to formy pomocy finansowej lub rzeczowej udzielane przez rząd lub inne instytucje, takie jak fundacje, członkom społeczeństwa będącym w potrzebie. Są one finansowane przez podatki oraz różne środki dochodu państwa. Regulują je odpowiednie ustawy i przepisy.
 • Wydatki rządowe – to koszty ponoszone przez państwo na realizację ustalonych zadań i celów, takich jak: finansowanie obrony narodowej, edukacji, opieki zdrowotnej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego, badań naukowych, a także na świadczenia socjalne stosowane jako forma pomocy dla obywateli. Są one finansowane przez podatki i inne źródła dochodów państwa, a ich wysokość i zagospodarowanie są regulowane przez budżet państwa.

Autor Dziekanat

© 2019 - 2023 Warszawska Szkoła Zarządzania